ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

- ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 13 (คฤหาสน์ทอง)
- ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/13/8 (สุสานฝรั่ง)
- ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา)
- ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 17 แยกซ้ายมือสุดท้าย ข้างบ้านเลขที่ 9/7
- ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซ.17/1 แยกขวามือต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม
- ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยเดชอุดม14/11/1
- ราคากลางถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนช้างเผือก ซอย 12 แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 782/2-782/3
- ราคากลางถนน ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตั้งแต่ศาลาชุมชนหนองแก้ช้างถึงหมู่บ้านเจริญ
- ราคากลางถนน ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยเทพรัตน์ท้ายซอย)
- โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา
- การจัดซื้อคลอรีนเหลว (แก๊สคลอรีน) ขนาดบรรจุท่อละ 1000 กิโลกรัม จำนวน 9 ท่อ
- ราคากลางวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 รายการ
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ (หมู่บ้านดีเยี่ยม)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
- ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร ถนนปักธงชัย ซอย 4
- ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนโยธา
- ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร คสล.ตรงข้ามวัดสุทธจินดา (คุ้ม 9)
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านจิตวิไล
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง ถ.ปักธงชัย ซ.6
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ ถนนมิตรภาพ ข้างบ้านเลขที่ 69 ทับ4
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 17
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ ถ.มิตรภาพ ซ.4 ข้างบ้านเลขที่ 109
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ ชุมชนย่าโม 4
- ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบนคร 20 (ข้างวัดป่าจิตตสามัคคี)
- ราคากลางวัสดุจราจร 3 รายการ
- ราคากลางวัสดุการเกษตรหัว
- ราคากลางเครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 4 หัวก็อก
- ถังรองรับราคากลางขยะมูลฝอย ขนาด 660 ลิตร
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3
- ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราชดำเนิน (อ่างอัษฎางค์)
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉบับที่ 53
- ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รร.ท.3
- ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล.สุรนารายณ์ ซ.2
- ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง 453,680 บาท
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ(หมู่บ้านดีเยี่ยม)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่ว
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ฉบับที่ 57
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ฉบับที่ 49
- แผนโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รร.ท.3
- แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของนายกเทศมนตรี
- แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี2560
- กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลฯ
- แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
- ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009741