ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 20-29 มิถุนายน 2561
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่ว
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ระเบียบ
- ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)

ประกาศ
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 287
- ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
- ประกาศแก้ไขแผนพัฒพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี 2561-2564 ครั้งที่ 4
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
- กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (26/02/2561)
- แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี2560
- แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
- ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006901