ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 
- ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน
ประจำปีงบประมาณ 2562

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
- ประกาศแผนฯเกิน 2ล้านบาท (3รายการ)
- ประกาศแผนฯซอยลำปรุช่วงที่ 2-3
- ฉบับที่ 522 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ สำนักศึกษา
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2561
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- ฉบับที่ 114 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- ฉบับที่ 113 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ฉบับที่ 57 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
- ฉบับที่ 49 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /3-พฤษภาคม-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /19-เม.ย.-2562
ฉบับ 153 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10-เม.ย. 2562
ฉบับที่ 136 รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างทั่วไป
ฉบับที่ 99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ฉบับที่ 98 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รับสมัครแพทย์เกษียณ เพื่อสรรหาและเลือกสรรให้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลกการเลือกสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน 3-ม.ค.-62
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุข
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป้ันพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 3 อัตรา /25 ก.ย. 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร /6 ก.ย. 2561
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /6 ก.ย. 2561
- ประกาศยกเลิกการดำเนินการโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
- ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่ว
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ระเบียบ
- ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)

ประกาศ
- ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 11
- ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 9
- ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
- ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
- ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
- แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 8
- ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
- การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 7
- ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 6
- ประกาศเรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
- ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
- แผนการดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
- แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 5
- ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 287
- ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
- ประกาศแก้ไขแผนพัฒพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี 2561-2564 ครั้งที่ 4
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
- กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (26/02/2561)
- แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี2560
- แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
- ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522

หนังสือราชการ
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (24/01/2561)

กฎกระทรวง
- กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
- กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561

ประกาศกรมส่งเสริม
- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เทศบัญญัติ
- กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลฯ

คำสั่ง
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล 2-5-2562
- แก้ไขเพิ่มเติมมอบหมายอำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาล (24/12/2561)
- มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเทศบาล (24/12/2561)
- การมอบอำนาจงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล (09/11/2561)
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล (03/09/2561)
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล (06/03/2561)
- แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของนายกเทศมนตรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง


ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ทุ่งสว่าง


ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 สวนพริกไทย


ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 การเคหะ


ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง


ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพาะชำ


งานฟื้นฟูและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย


การป้องกันและปราบปรามโรคพิษสุนัขบ้า

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010327