ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุลาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลาง การจัดซื้ัอวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 17 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาณศิลป์ จำนวน 19 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางแยกบ้านหนองไผ่ - บ้านหนองปรือ (ระยะท รายการจ้าง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวฐิติมา อิ่มสันเทียะ
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012884