ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

28 ธ.ค.61 กองสวัสดิการสังคม แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) 
28 ธ.ค.61 สน.การคลัง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
28 ธ.ค.61 สน.การศึกษา แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
28 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
28 ธ.ค.61 สน.การสาธารณสุขฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ธ.ค.61 สน.การสาธารณสุขฯ การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
27 ธ.ค.61 สน.การคลัง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ
26 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
26 ธ.ค.61 กองสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล
26 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
26 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 
25 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
25 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
25 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
25 ธ.ค.61 สน.ปลัด การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
24 ธ.ค.61 กองสวัสดิการสังคม เร่งรัดการยืนยันจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน
21 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน แบบรายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด
21 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)
21 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 
21 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561
20 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
20 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
19 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
18 ธ.ค.61 สน.การสาธารณสุขฯ นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง
18 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
18 ธ.ค.61 สน.การศึกษา แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
17 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ธ.ค.61 สน.การคลัง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
17 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 
17 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
14 ธ.ค.61 สน.การช่าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
14 ธ.ค.61 กองสวัสดิการสังคม การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
13 ธ.ค.61 สน.การช่าง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
13 ธ.ค.61 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
12 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
12 ธ.ค.61 สน.การช่าง การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
12 ธ.ค.61 สน.ปลัด ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
12 ธ.ค.61 สน.ปลัด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562
11 ธ.ค.61 สน.การศึกษา ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน
11 ธ.ค.61 สน.การศึกษา การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
11 ธ.ค.61 สน.ปลัด การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
11 ธ.ค.61 กองวิชาการและแผนงาน กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7 ธ.ค.61  สน.การสาธารณสุขฯ การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
7 ธ.ค.61  สน.ปลัด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 ธ.ค.61  ทุกหน่วยงาน การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 
6 ธ.ค.61  สน.การศึกษา สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
6 ธ.ค.61  สน.การศึกษา การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ธ.ค.61  กองสวัสดิการสังคม สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 
4 ธ.ค.61  ทุกหน่วยงาน การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 ธ.ค.61  ทุกหน่วยงาน การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 ธ.ค.61  ทุกหน่วยงาน การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ธ.ค.61  กองวิชาการและแผนงาน สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ 
3 ธ.ค.61  ทุกหน่วยงาน ารบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7)
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007674