ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 

คู่มือประชาชน

 

(๔)

คู่มือประชาชน

  -  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

  -  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  

  -  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

  -  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

  สน.ปลัดฯ

  -  การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่   

 สน.ปลัดฯ

  - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 

ก.สวัสดิการฯ

  - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

สน.ช่าง 

  - การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

  - การรับชำระภาษีป้าย  

  -  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


สน.คลัง 

  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.ศึกษา

  - การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 


สน.สาธาณสุขฯ

  -  ขอใช้น้ำประปาถาวร

สน.ประปา

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ

  -  การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก

  - การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


สน.สาธาณสุขฯ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005650