ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

   ประวัติความเป็นมา
  - ประวัติความเป็นมา
  - ดวงตราเทศบาลนครนครราชสีมา
  - ดอกไม้ประจำเทศบาล
 ด้านกายภาพ
  - ลักษณะที่ตั้ง  / ขนาดที่ตั้ง  /อาณาเขต
  - ลักษณะภูมิประเทศ
  - ลักษณะภูมิอากาศ
  - ลักษณะของดิน
  - ลักษณะของแหล่งน้ำ
  - ลักษณะของไม้และป่าไม้
 ด้านการเมืองการปกครอง
  - เขตการปกครองและบทบาท การมีส่วนร่วมของประชาชน
  - การเลือกตั้ง
  - โครงสร้างอัตรากำลังและอำนาจหน้าที่
 ประชากร
  - จำนวนประชากร และช่วงอายุ
  สถิติทะเบียนราษฎร
  - จำนวนประชากร ประจำปี 2562
  - จำนวนประชากร ประจำปี 2561
  - จำนวนประชากร ประจำปี 2560
ชุมชนเทศบาล
    ข้อมูลชุมชนเทศบาล 90 ชุมชน
    สรุปข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
    จำนวนประชากรรายชุมชน
 สภาพทางสังคม
  - การศึกษา
  - สาธารณสุข
  - อาชญากรรม
  - ยาเสพติด
  - การสังคมสงเคราะห์
 ระบบบริการพื้นฐาน
  - การคมนาคมและการจราจร
  - การไฟฟ้า
  - การประปา
  - โทรศัพท์
  - ไปรษณีย์
 ระบบเศรษฐกิจ
  - การเกษตร
  - การท่องเที่ยว
  - อุตสาหกรรม
  - การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
  - การนับถือศาสนา
  - ประเพณีและงานประจำปี
  - ภาษาถิ่น
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ทรัพยากรน้ำ
  - คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การเงินการคลัง
  - การคลัง
  - กิจการพาณิชย์
 การบรรเทาสาธารณภัย
  - ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการประชาชน
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004621