ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 

 หนังสือราชการที่สำคัญ :: ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

 

วันที่เผยแพร่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
29 พ.ย. 56 ด่วนที่สุด มท 0810.5/ ว2516 29 พ.ย.56 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
28 พ.ย. 56 มท 00893.3/ ว2510 28 พ.ย.56 การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น
26 พ.ย. 56 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ ว2497 26 พ.ย.56 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557
มท 0802.4/ ว2496 26 พ.ย.56 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
22 พ.ย. 56 ด่วนที่สุด มท 0810.2/ ว4830 22 พ.ย.56 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ย. 56 ด่วนมาก มท 0893.2/ ว2467 20 พ.ย.56 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
มท 0893.2/ ว2465 21 พ.ย.56 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ด่วนที่สุด มท 0893.2/ ว2452 20 พ.ย.56 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันลดการใช้พลังงาน "พลังคิดสะกิดโลก"
20 พ.ย. 56 มท 0809.4/ ว2441 19 พ.ย.56 การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มท 0810.5/ ว2445 19 พ.ย.56 การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (11 th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety)
18 พ.ย. 56 มท 0893.2/ ว2428 18 พ.ย.56 การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
15 พ.ย. 56 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ ว2419 15 พ.ย.56 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557
14 พ.ย. 56 มท 0891.4/ ว2397  13 พ.ย.56 คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร
ด่วนที่สุด มท 0810.3/ ว2399 14 พ.ย.56 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
13 พ.ย. 56 มท 0891.3/ ว2789  13 พ.ย.56 ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
12 พ.ย. 56 มท 0891.3/ ว2789   12 พ.ย.56 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์
มท 0893.4/ ว2384 12 พ.ย.56 โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด ติด...คิดใหม่" ในโครงการ "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2"
ด่วนมาก มท 0893.4/ ว2375 11 พ.ย.56 แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559
11 พ.ย. 56 มท 0809.2/ ว83 6 พ.ย.56 การบรรจุแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือก กรณีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล
ด่วนที่สุด มท 0893.3/ ว2366 11 พ.ย.56 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาท ต่อคนต่อวัน เป็น 20 บาท ต่อคนต่อวัน
8 พ.ย. 56 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ ว2357 8 พ.ย.56 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มท 0803/ ว2353  8 พ.ย.56 การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
6 พ.ย.56 มท 0893.2/ ว2340  6 พ.ย.56 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
5 พ.ย.56 ด่วนที่สุด มท 0808.3/ ว2305   30 ต.ค.56 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ด่วนมาก มท 0893.3/ ว2330   4 พ.ย.56 การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2556

4 พ.ย.56

ด่วนที่สุด มท 0808.2/ ว2323  1 พ.ย.56 การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 พ.ย.56

 
 
 
มท 0891.3/ ว2321 1 พ.ย.56 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
ด่วนที่สุด มท 0819.4/ ว8 
1 พ.ย.56
ด่วนที่สุด มท 0809.4/ ว317 
 
2 พ.ย.56
 
มท 0808.3/ ว2218 
18 ต.ค.56
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.017077