ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2561


หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

29 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
29 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
27 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล
27 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
21 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
18 ธ.ค.60 กองสวัสดิการฯ การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ธ.ค.60 สน.การช่าง แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ
8 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
7 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน คำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2560
6 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128
6 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
4 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 
4 ธ.ค.60 ทุกหน่วยงาน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
4 ธ.ค.60  ทุกหน่วยงาน การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011502