ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

 

มาตรา ๙ รายการเอกสาร หน่วยงาน
 (๑)    - การขออนุมัติก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร
(
สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
สน.ช่าง 
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน
(สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
สน.ช่าง 
 - การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 - การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์
 สน.ปลัดฯ
 - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สน.สาธารณสุขฯ
(๒)    - คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต่อสภาเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ก.วิชาการฯ
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 - รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
 สน.ปลัดฯ
  - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ 2558 ก.วิชาการฯ
(๓)     -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  -  แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. 2560 – 2562

  -  แผนการดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. 2559

 

ก.วิชาการฯ

  -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2559
  -แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2558


สน.คลัง 
 

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

 สน.ปลัดฯ

  - งบการเงิน สน.คลัง 
(๔)

คู่มือประชาชน

  -  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

  -  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  

  -  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

  -  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

  สน.ปลัดฯ

  -  การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่   

 สน.ปลัดฯ

  - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 

ก.สวัสดิการฯ

  - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

สน.ช่าง 

  - การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

  - การรับชำระภาษีป้าย  

  -  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


สน.คลัง 

  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.ศึกษา

  - การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 


สน.สาธาณสุขฯ

  -  ขอใช้น้ำประปาถาวร

สน.ประปา

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ

  -  การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก

  - การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


สน.สาธาณสุขฯ
(๖)   - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะ สน.ช่าง 
(๗)

  -  มติคณะรัฐมนตรี

ก.วิชาการฯ

  -  การถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอน
   กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 สน.ปลัดฯ
(๘)

  - ประกาศประกวดราคา/ประกาศสอบราคา


สน.คลัง
  - สรุปรายการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007315