ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

 

มาตรา ๗  รายการเอกสาร หน่วยงาน 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร  
  - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
(๒) อำนาจหน้าที่  
  - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
- พรบ.กระจายอำนาจ
 
(๓) สถานที่ติดต่อ  
  - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ   
(4) มติครม.ที่เกี่ยวข้อง  
  - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป  
  - หนังสือราชการที่สำคัญ  
  - มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง  
มาตรา ๙ รายการเอกสาร หน่วยงาน
(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
       1) การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
(
สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
สน.ช่าง 
  2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน
(สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
สน.ช่าง 
  3) การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สน.ช่าง 
  4) การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์  สน.ปลัดฯ
  5) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สน.สาธารณสุขฯ
(๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) ก.วิชาการฯ
      1) คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต่อสภาเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555  
  2) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  สน.ปลัดฯ
  3) รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น   สน.ปลัดฯ

  4) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ ต่างๆ
  - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 61
  - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 60
  - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 59
 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 58

ก.วิชาการฯ

   5) การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปี 2561


   - การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562


   - ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561


    - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561


    - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560  

 
   6) รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. / ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.  ติดต่อเจ้าหน้าที่
(๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ  
      1) แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  2) แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 4 ปี (2561-2564)
      - แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2560-2562)
      - รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

 ก.วิชาการฯ

  3) แผนการดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. ต่างๆ
    -  รายงานผลการประเมินแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  เพิ่มเติมครั้งที่ 2
- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  
 -  แผนการดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
   -  แผนการดำเนินงาน ปี 2561
   - แผนการดำเนินงาน ปี 2560
 
-  แผนการดำเนินงาน ปี 2559

ก.วิชาการฯ

  4) แผนการจัดหาพัสดุ
   -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2562 (สำนักการคลัง)
   -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2562 (สำนักการประปา)
   -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2562 (สำนักการประปา)

    -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561
    -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561 (เพิ่มเติม)
    -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2560

สน.คลัง 
  5) แผนอัตรากำลัง
    -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
   - แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
สน.ปลัดฯ

  6) งบการเงิน
    -  งบการเงิน 2561
  -  งบการเงิน 2560

    -  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
        * งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
       
* รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
       
* รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
 
   -  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
        * งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
        * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
        * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

สน.คลัง 

 7) เทศบัญญัติงบประมาณ

     -  งบประมาณปี 62
    -  งบประมาณปี 61
    -  งบประมาณปี 60
    -  งบประมาณปี 59

 8) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

    - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 
(๔)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
         

คู่มือประชาชน

  -  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

  -  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  

  -  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

  -  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

  สน.ปลัดฯ

  -  การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่   

 สน.ปลัดฯ

  - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ก.สวัสดิการฯ

  - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

สน.ช่าง 

  - การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

  - การรับชำระภาษีป้าย  

  - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สน.คลัง 

  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.ศึกษา

  - การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สน.สาธาณสุขฯ

  -  ขอใช้น้ำประปาถาวร

สน.ประปา

  -  ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว

สน.ประปา

  - สถิติการให้บริการ

สน.ปลัด 

  - มาตรฐานการให้บริการ

 สน.ปลัด

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ

  - การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก

  - การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สน.สาธาณสุขฯ
(๕) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา  
    -  ไม่มีสิ่งพิมพ์ สน.ช่าง 
(๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 
 

  - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะ

 
(๗)

มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 
 

  1) มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก.วิชาการฯ

  2) มติคณะรัฐมนตรี

 
  3) การถ่ายโอนภารกิจ ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  สน.ปลัดฯ
(๘)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

สน.คลัง
     1) ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ   
  2) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1)
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006224