ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

 

มาตรา ๗  รายการเอกสาร หน่วยงาน 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร  
  - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
(๒) อำนาจหน้าที่  
  - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน    
(๓) สถานที่ติดต่อ  
  - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ   
(4) มติครม.ที่เกี่ยวข้อง  
  - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป  
  หนังสือราชการที่สำคัญ  
มาตรา ๙ รายการเอกสาร หน่วยงาน
(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
       1) การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
(
สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
สน.ช่าง 
  2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน
(สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
สน.ช่าง 
  3) การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สน.ช่าง 
  4) การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์  สน.ปลัดฯ
  5) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สน.สาธารณสุขฯ
(๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) ก.วิชาการฯ
      1) คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต่อสภาเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555  
  2) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  สน.ปลัดฯ
  3) รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น   สน.ปลัดฯ
  4) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ ต่างๆ
    - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 60
  - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 59
 
 - ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 58
ก.วิชาการฯ
(๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ  
      1) แผนแม่บทสารสนเทศ อปท. ทนม.
  2) แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  3) แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 4 ปี (2561-2564)
      - แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2560-2562)

 ก.วิชาการฯ

  4) แผนการดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. ต่างๆ
    -  แผนการดำเนินงาน ปี 2561
    - แผนการดำเนินงาน ปี 2560
   
- แผนการดำเนินงาน ปี 2559

ก.วิชาการฯ

  5) แผนการจัดหาพัสดุ
    -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561
    -  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2560

สน.คลัง 
  6) แผนอัตรากำลัง
    -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
   - แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
สน.ปลัดฯ
  7) งบการเงิน
    -  งบการเงิน 2561
สน.คลัง 

 8) เทศบัญญัติงบประมาณ

    -  งบประมาณปี 61
    -  งบประมาณปี 60
    -  งบประมาณปี 59

 
(๔)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
         

คู่มือประชาชน

  -  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

  -  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  

  -  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

  -  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

  สน.ปลัดฯ

  -  การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่   

 สน.ปลัดฯ

  - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ก.สวัสดิการฯ

  - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

สน.ช่าง 

  - การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)

  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

  - การรับชำระภาษีป้าย  

  - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สน.คลัง 

  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.ศึกษา

  - การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สน.สาธาณสุขฯ

  -  ขอใช้น้ำประปาถาวร

สน.ประปา

  -  ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว

สน.ประปา

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ

  - การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก

  - การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สน.สาธาณสุขฯ
(๕) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา  
    -  ไม่มีสิ่งพิมพ์ สน.ช่าง 
(๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 
 

  - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะ

 
(๗)

มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 
 

  1) มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก.วิชาการฯ

  2) มติคณะรัฐมนตรี

 
  3) การถ่ายโอนภารกิจ ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  สน.ปลัดฯ
(๘)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

สน.คลัง
     1) ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ   
  2) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1)
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005127