ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


         

 

 

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาล

 
นายสันติ  เกิดโมฬี
รองปลัดเทศบาล
นายกัมปนาท บุตรโต
รองปลัดเทศบาล
นายศิระ จันทวร
รองปลัดเทศบาล
นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิลุบล โชคบัญชา
ผอ.สำนักการคลัง
นายผจญ ฐิตะรังษี
ผอ.สำนักการช่าง
นางอธิชา รุมพล
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

 

นางกัลย์นภัส วรรณวิจิตร์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
 
นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์
ผอ.สำนักการศึกษา
นายเฉลิม ราชอาสา
ผอ.สำนักการประปา
นางสมพิศ โล่ห์สุวรรณ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007432