ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 
นายวีระชัย ทองไพบูลย์
ปลัดเทศบาล

นายสันติ  เกิดโมฬี
รองปลัดเทศบาล
นายกัมปนาท บุตรโต
รองปลัดเทศบาล
นายศิระ จันทวร
รองปลัดเทศบาล
นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิลุบล โชคบัญชา
ผอ.สำนักการคลัง
นัชรัศม์ ชูหิรัญญวัฒน์
รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
ผอ.สำนักการช่าง
นางอธิชา รุมพล
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

 

นางกัลย์นภัส วรรณวิจิตร์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
 
นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ
ผอ.สำนักการศึกษา
นายเฉลิม ราชอาสา
ผอ.สำนักการประปา
นางสมพิศ โล่ห์สุวรรณ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005516