ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 


ติดต่อภายใน

 

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง เลขภายใน ผู้ใช้
0-4423-4600, 0-4424-2007 1110 โอเปอร์เรเตอร์
0-4423-4601, 0-4424-2959 1132 โอเปอร์เรเตอร์
     
คณะผู้บริหาร
0-4423-4660  (Fax) 1103 (Fax) เลขานายกเทศมนตรี
  1111 นายกเทศมนตรี
  1115 รองนายกฯ คนที่ 1
  1113 รองนายกฯ คนที่ 2
  1112 รองนายกฯ คนที่ 3
  1114 รองนายกฯ คนที่ 4
  1101 หน้าห้องนายกเทศมนตรี
  1104 หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 1
  1105 หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 2
  1102 หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 3
  1104 หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 4
  1151 ศูนย์ปฏิบัติงาน ส.ท.
     
สำนักปลัดเทศบาล
  1201 ปลัดเทศบาล
  1202 รองปลัดเทศบาล คนที่ 1
  1203 รองปลัดเทศบาล คนที่ 2
  1204 หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  1208 รับ - ส่งหนังสือ / ธุรการ
  1212 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1213 การเงิน
  1217 หัวหน้างานธุรการ
  1218 (Fax) Fax
  1243 หัวหน้างานป้องกันฯ
  1915 งานทะเบียนฯ
  1917 / 1919 งานบัตรฯ
  1252 งานรักษาความสงบ / ธุรการ
  1220 งานมาตรฐาน
0-4423-4691 / 0-4423-4692 1221 งานการเจ้าหน้าที่
  1222 งานวินัยและพัฒนาบุคคล
  1230 งานตรวจสอบภายใน
  1231 งานเทศพาณิชย์
  1151 ห้องประชุมเมืองย่าน่าอยู่
  1592 ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น5
     
สำนักการช่าง
  1301 ผอ.สำนักการช่าง
  1312 ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
  1320 ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
  1331 ผอ.ส่วนการโยธา
  1314 สอบถามข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
  1314 สอบถามข้อมูลผังเมือง
  1316 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างถนน
  1322 ขออนุญาตก่อสร้าง
  1322 แบบบ้านบริการ
  1322 ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
  1332 ตัดต้นไม้บนทางสาธารณะ
  1333 ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
  1333 ซ่อมสัญญาณไฟจราจร
  1338 ซ่อมฟุตบาททางเท้า
  1338 ยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
  1343 ถนนชำรุด / ขอหินคลุก
  1345 ตัดหญ้าบนทางสาธารณะ
  1350 ท่อระบายน้ำอุดตัน / ฝาท่อชำรุด
     
สำนักการคลัง
0-4423-4730 1401 ผอ.สำนักการคลัง
0-4423-4731 1404 ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
0-4423-4732 1455 ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
0-4423-4733 1403 การเงิน
0-4423-4735 1451 พัฒนารายได้
0-4423-4736 1456 งานผลประโยชน์
0-4423-4738 1417 พัสดุ
  1406 สถิติการคลัง
  1412 บัญชี
     
กองสวัสดิการ
0-4423-4745 1801 ผอ.กองสวัสดิการ
0-4423-4746 1805 งานธุรการ
0-4423-4747 1668 งานพัฒนาชุมชน
0-4423-4745 1808 ศูนย์ OTOP
     
กองวิชาการและแผนงาน
0-4423-4750 1501 ผอ.กองวิชาการและัแผนงาน
0-4423-4752 1500 งานธุรการ
  1502 งบประมาณ
  1504 วิเคราะห์นโยบายและแผน
  1509 งานนิติกร
0-4423-4755 1551 ศูนย์คอมพิวเตอร์
0-4423-4754 1563 งานประชาสัมพันธ์
0-4423-5933 1561 งานธุรการ ประชาสัมพันธ์
     
สำนักการศึกษา
0-4423-4761 1521 ผอ.สำนักการศึกษา
0-4423-4760 1520 หน้าห้อง ผอ.สำนักการศึกษา
  1522 / 1523 ธุรการ
0-4423-4762 1531 รองผอ.สำนักการศึกษา
0-4423-4763 1535 งานศึกษานิเทศน์
  1534 งานประเพณี
     
สำนักการประปา
0-4423-4650 1700 หน้าห้องผอ.สำนักการประปา
0-4423-4651 1701 ผอ.สำนักการประปา
0-4423-4652 1702 ฝ่ายผลิตน้ำประปา
0-4423-4653 1713 เร่งรัดหนี้สิน
0-4423-4654 1704 งานมาตรวัดน้ำ
0-4423-4655 1710 การเงินบัญชี
0-4423-4656 1708 ธุรการ
  1720 ห้องคอมพิวเตอร์
  1711 / 1716 งานจัดเก็บรายได้
 0-4423-4646  1721 สอบถามค่าน้ำประปา 
     
สำนักการสาธารณสุขฯ
044-234771 1601 ห้องผอ.สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นางประจิตร์ เจริญศักดิ์ขจร)
044-342060
044-234770
1600 หน้าหน้องผอ. สำนักฯ
  1624 ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายสุบิน ทราบรัมย์)
044-251379 1617 งานธุรการ
044-234779 1617 งานธุรการ
  1640 งานธุรการ (ด้านพัสดุ)
  1622 หัวหน้างานธุรการ
  1619 หัวหน้างานการเงิน และบัญชี
  1623 งานการเงิน และบัญชี
  1627 กลุ่มงานวิชาการ และแผนงานสาธารณสุข
044-234772 1602 ห้องผู้อำนวยการส่วนบริการการแพทย์ และสาธารณสุข
(นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์)
  1613 หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนบริการฯ
044-234776 1610
1612
กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
044-234786 1641 งานสัตวแพทย์
044-234787 1646 กลุ่มงานบริการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
044-273688 - กลุ่มงานบริการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
044-234775 1608
1609
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
044-230766 - ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง
044-256241 - ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง
044-281848 - ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย
044-214289 - คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ
044-270221 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเพาะชำ
044-234783 1660

1649
ห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(นางอธิชา รุมพล)
หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารฯ
044-234789 1645 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานจัดการเหตุรำคาญ
044-234784 1647
1648
งานสุขาภิบาลอาหาร และงานสุขาภิบาลทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007128