ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 


          เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชุมชนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในราชอาณาจักรไทย ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโปรด ให้สร้างเมืองนครราชสีมาหรือโคราชขึ้น โดยมีป้อมปราการและคูน้ำล้อมรอบ และมีการตั้งถิ่นฐานสืบ เนื่องเรื่อย จวบจนในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ จัดตั้ง เขตตำบลโพธิ์กลาง ดังนั้น เขตตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จึงกลายเป็นสุขาภิบาลเมืองนคร ราชสีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2495 ได้ประกาศยกตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมาให้รวมเข้าอยู่ในเขตสุขาภิบาล เมืองด้วยอีกตำบลหนึ่งและได้พระราชทานเงินภาษีโรงร้าน ยานพาหนะ และค่าเช่าที่ดิน บรรดาที่เก็บจากตำบลในเมืองรวมเข้า ในผลประโยชน์สำหรับใช้จ่ายในการบำรุงสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา ในปี พ.ศ.2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเทศบาลขึ้น จึงมีผลให้มีการพิจารณายกฐานะ สุขาภิบาลเมือง นครราชสีมาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาจึงได้ เปลี่ยนมาเป็น เทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลเมืองนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2480 ให้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4.397 ตารางกิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงเขตอีกครั้งหนึ่ง ขยายเป็น 37.50 ตารางกิโลเมตร มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2526 เป็นต้นมา และจัดตั้งเป็น เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 . 


 


          ดวงตราเครื่องหมายของเทศบาลนี้ เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ บรรจุอยู่ในกรอบรูปเสมา การที่เทศบาลกำหนดดวงตราเป็นรูปดังกล่าว เพราะเดิมเมืองนี้ชื่อ "เสมา" จึงเอารูปเสมากำหนดเป็นดวงตรา ส่วนพานรัฐธรรมนูญนั้น เทศบาลถือว่า เป็นสิ่งก่อให้เกิดเป็นเทศบาลขึ้น ประกอบกับเทศบาลนี้ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเืมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันเดียวกันกับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าว เทศบาลจึงได้กำหนดรูปดวงตราเป็นรูปกรอบเสมา และมีพานรัฐธรรมนูญบรรจุอยู่ภายใน.


 

 

 


          ในโอกาสที่เทศบาลนครนครราชสีมา ก่อตั้งครบ 70 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2548 เทศบาลฯ จึงได้มีความคิดที่จะสรรหาดอกไม้มาเป็นสัญญลักษณ์ประจำเทศบาล โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง ร่วมกันคัดเลือกดอกไม้โดยการนับคะแนนจากการลงประชามติ ปรากฎว่า "ดอกลีลาวดี" หรือดอกลั่นทม ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนที่สูงที่สุด .


 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005598