ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 

แผนผังเว็บไซด์ (Site Map)

 

 หน้าหลัก                                               งบการเงิน                                      แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  ข้อมูลทั่วไป      งบการเงินปี 56      แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
   ประวัติเทศบาล      งบการเงินปี 55      แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
       โครงสร้างหน่วยงาน   ประชากรในเขตเทศบาล      แบบใบรับแจ้งเกิด
  ผู้บริหาร      รายงานสถิติทะเบียนราฎษร ประจำเดือน ปี 56      แบบใบรับแจ้งการย้ายออก
     นายกเทศมนตรีและรองฯ      รายงานสถิติทะเบียนราฎษร ประจำปี      แบบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนบ้าน
     สมาชิกสภาเทศบาล      สถิติทะเบียนราฎษร ปี 56      หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
     ข้าราชการประจำ      สถิติทะเบียนราฎษร ปี 55   คลังความรู้ (KM)
  วิสัยทัศน์      สถิติทะเบียนราฎษร ปี 54   บทความน่ารู้
     วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์      จำนวนประชากร แยกตามชุมชน ปี 56      เอกสารเผยแพร่
  นโยบายผู้บริหาร   ผลิตภัณฑ์ชุมชน   ข้อมูล GIS เทศบาล
  แผนพัฒนา3ปี   แผนที่เทศบาล   คู่มือประชาชน
     แผนพัฒนา 3 ปี (57-59)   ข้อมูลหน่วยงานเทศบาล      คู่มือการทำบัตรประชาชน
     แผนพัฒนา 3 ปี (56-58)      สำนักการช่าง      คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
     แผนพัฒนา 3 ปี (55-57)      สำนักการคลัง      คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
  ชุมชนเทศบาล      สำนักปลัดเทศบาล      คู่มือการขออนุญาตติดแผ่นป้ายโฆษณา
  ร้องเรียน1559        งานป้องกันฯ      คู่มือการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
     ระบบ E-Service        งานทะเบียนฯลฯ      คู่มือการขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้ง
  ติดต่อเทศบาล      สำนักการประปา   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
     ติดต่อภายใน      กองวิชาการและแผนงาน   ผังเว็บไซด์ (Site Map)
     ติดต่อเทศบาล      งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   ร่วมแสดงความคิดเห็น
  เกี่ยวกับหน่วยงาน      สำนักการศึกษา      โหวต / โพลล์
     ประวัติความเป็นมา      ประชาคมอาเซียน   เว็บลิงค์
     วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์   ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน      กรมบัญชีกลาง
     นโยบายผู้บริหาร   โรงเรียนในสังกัดเทศบาล      ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     ผลการดำเนินงานตามนโยบาย      รร.ท.1 บูรพาวิทยากร      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปี 55-56      รร.ท.2 วัดสมอราย      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
       ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปี 54      รร.ท.3 ยมราชสามัคคี   เว็บไซด์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี      รร.ท.4 เพาะชำ      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์      รร.ท.5 วัดป่าจิตตฯ    การบริการประชาชน
     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป      รร.กีฬา อนุสรณ์70ปี    สำนักการคลัง
     ข่าวสารและประกาศเทศบาล   สรุปสายด่วน line 1559       ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
     ประกาศรับสมัครงานเทศบาล   สรุปข้อมูลสายด่วน1559        ภาษีโรงเรือน
     ภาพกิจกรรมเทศบาล      สรุป1559มี.ค.56        ภาษีป้าย
     การจัดฝึกอบรม      สรุป1559ก.พ.56       ภาษีบำรุงท้องที่
     การประชุมสภา      สรุป1559ม.ค.56        การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  แผนการดำเนินงาน   ระบบสารสนเทศ     สำนักการช่าง
     แผนการดำเนินงาน ปี 56      อินทราเน็ตเทศบาล       ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
     แผนการดำเนินงาน ปี 55      ระบบรวบรวมข่าวสาร    สำนักปลัด
     แผนการดำเนินงาน ปี 54      ระบบสารสนเทศ MIS        การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลา
  งบประมาณ      ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน 1559        งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1559
     งบประมาณปี 56      ระบบ E-mail koratcity.go.th       งานทะเบียนราษฎร
     งบประมาณปี 55      ระบบสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน           แจ้งเกิด/แจ้งตาย/แจ้งย้ายที่อยู่/เลขที่บ้าน/เปลี่ยนแปลง
     งบประมาณปี 54        e-laas ระบบบันทึกบัญชี           เอกสารเผยแพร่ความรู้
     งบประมาณปี 54        gprocurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           การแจ้งเกิด/แจ้งเกิดเกินกำหนด/แจ้งตาย
     งบประมาณปี 54 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   หนังสือราชการที่สำคัญ           เปลี่ยนแปลงเอกสารทะเบียนราษฎร/การมอบอำนาจ
     งบประมาณปี 54 เิ่ีพิ่มเติมครั้งที่ 2      พรบ.ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา        งานบัตรประชาชน
     งบประมาณปี 53      สรุปมติ ครม.           ขอทำบัตรครั้งแรก/บัตรหมดอายุ/บัตรหาย/บัตรชำรุด
     งบประมาณปี 52      มติครม.เพื่อทราบ และถือปฏบัติ         เอกสารเผยแพร่ความรู้
     งบประมาณปี 51      หนังสือราชการที่สำคัญ         เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
     งบประมาณปี 50      ร่าง พรบ.ที่สำคัญ           กรณีบัตรครั้งแรก/บัตรหมดอายุ
  จัดซื้อจัดจ้าง   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์           กรณีบัตรหาย/ถูกทำลาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล
     จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      ราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงมหาดไทย        งานป้องกันฯ
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง      ราคามาตรฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์กระทรวง ICT    สำนักการสาธารณสุข
       ราคามาตรฐานครุภัณฑ์         ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง          จัดตั้งตลาด/จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ/จำหน่ายอาหาร
    กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ           การตรวจโรคทั่วไป
       กฎหมาย           การตรวจโรคตา
         ศาลฎีกา           การนวดแผนไทย
         ศาลปกครอง    สำนักการประปา
         สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          ขอติดตั้งใช้น้ำประปา/ขอใช้น้ำประปาเดิม/สิทธิ์ลดค่าน้ำประปา
         สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
         กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการชุมนุมในภาวะปกติ  
       มติคณะรัฐมนตรีที่เกีี่ยวข้อง  
         สรุปข่าวประชุม ครม.

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008174