ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ลำดับ เรื่อง
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด_2559
2. แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางการคำนวณของ ปปช.
3. ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านคณะกรรมการ
4. หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา
5. คู่มือการกำหนดราคากลางของปปช
6. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลของจังหวัด
7. แบบ คกก.มท.01
8. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน10ล้าน
9. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพอวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
10. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
11. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (6)
12. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์
13. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
14. เอกสารแสดงที่มาของราคาค่าจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม
15. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014796