ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ลำดับ เรื่อง
  - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560    ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด_2559
  แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางการคำนวณของ ปปช.
  ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านคณะกรรมการ
  หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา
  คู่มือการกำหนดราคากลางของปปช
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลของจังหวัด
  แบบ คกก.มท.01
  แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน10ล้าน
  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพอวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (6)
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์
  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  เอกสารแสดงที่มาของราคาค่าจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010513