ข้าราชการประจำ

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
ปลัดเทศบาล

นายสันติ  เกิดโมฬี
รองปลัดเทศบาล
นายกัมปนาท บุตรโต
รองปลัดเทศบาล
นายศิระ จันทวร
รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิลุบล โชคบัญชา
ผอ.สำนักการคลัง

นายผจญ ฐิตะรังษี
ผอ.สำนักการช่าง

นางอธิชา รุมพล
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

นางกัลย์นภัส วรรณวิจิตร์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์
ผอ.สำนักการศึกษา
นายเฉลิม ราชอาสา
ผอ.สำนักการประปา
นางสมพิศ โล่ห์สุวรรณ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม