ข้าราชการประจำ

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
ปลัดเทศบาล

002
นายสันติ  เกิดโมฬี
รองปลัดเทศบาล
003
นายกัมปนาท บุตรโต
รองปลัดเทศบาล
004
นายศิระ จันทวร
รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าหน่วยงาน

 
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิลุบล โชคบัญชา
ผอ.สำนักการคลัง

นายผจญ ฐิตะรังษี
ผอ.สำนักการช่าง

นางอธิชา รุมพล
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

นางกัลย์นภัส วรรณวิจิตร์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์
ผอ.สำนักการศึกษา
 
ผอ.สำนักการประปา
 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม