คู่มือประชาชน

 

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
         

คู่มือประชาชน

  –  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

  –  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  

  –  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

  –  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

  สน.ปลัดฯ

  –  การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่   

 สน.ปลัดฯ

  – การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  – การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

  – การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ก.สวัสดิการฯ

  – การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

สน.ช่าง 

  – การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

  – การจดทะเบียนพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)

  – การจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

  – การรับชำระภาษีป้าย  

  – การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สน.คลัง 

  – การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สน.ศึกษา

  – การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สน.สาธาณสุขฯ

  –  ขอใช้น้ำประปาถาวร

สน.ประปา

  –  ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว

สน.ประปา

  – สถิติการให้บริการ

สน.ปลัด 

  – มาตรฐานการให้บริการ

 สน.ปลัด

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ

  – การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก

  – การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร