ติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์สายตรงเลขภายในผู้ใช้
0-4423-4600, 0-4424-20071110โอเปอร์เรเตอร์
0-4423-4601, 0-4424-29591132โอเปอร์เรเตอร์
   
คณะผู้บริหาร
0-4423-4660  (Fax)1103 (Fax)เลขานายกเทศมนตรี
 1111นายกเทศมนตรี
 1115รองนายกฯ คนที่ 1
 1113รองนายกฯ คนที่ 2
 1112รองนายกฯ คนที่ 3
 1114รองนายกฯ คนที่ 4
 1101หน้าห้องนายกเทศมนตรี
 1104หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 1
 1105หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 2
 1102หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 3
 1104หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 4
 1151ศูนย์ปฏิบัติงาน ส.ท.
   
สำนักปลัดเทศบาล
 1201ปลัดเทศบาล
 1202รองปลัดเทศบาล คนที่ 1
 1203รองปลัดเทศบาล คนที่ 2
 1204หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 1208รับ – ส่งหนังสือ / ธุรการ
 1212หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 1213การเงิน
 1217หัวหน้างานธุรการ
 1218 (Fax)Fax
 1243หัวหน้างานป้องกันฯ
 1915งานทะเบียนฯ
 1917 / 1919งานบัตรฯ
 1252งานรักษาความสงบ / ธุรการ
 1220งานมาตรฐาน
0-4423-4691 / 0-4423-46921221งานการเจ้าหน้าที่
 1222งานวินัยและพัฒนาบุคคล
 1230งานตรวจสอบภายใน
 1231งานเทศพาณิชย์
 1151ห้องประชุมเมืองย่าน่าอยู่
 1592ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น5
   
สำนักการช่าง
 1301ผอ.สำนักการช่าง
 1312ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 1320ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
 1331ผอ.ส่วนการโยธา
 1314สอบถามข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
 1314สอบถามข้อมูลผังเมือง
 1316สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างถนน
 1322ขออนุญาตก่อสร้าง
 1322แบบบ้านบริการ
 1322ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
 1332ตัดต้นไม้บนทางสาธารณะ
 1333ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 1333ซ่อมสัญญาณไฟจราจร
 1338ซ่อมฟุตบาททางเท้า
 1338ยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
 1343ถนนชำรุด / ขอหินคลุก
 1345ตัดหญ้าบนทางสาธารณะ
 1350ท่อระบายน้ำอุดตัน / ฝาท่อชำรุด
   
สำนักการคลัง
0-4423-47301401ผอ.สำนักการคลัง
0-4423-47311404ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
0-4423-47321455ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
0-4423-47331403การเงิน
0-4423-47351451พัฒนารายได้
0-4423-47361456งานผลประโยชน์
0-4423-47381417พัสดุ
 1406สถิติการคลัง
 1412บัญชี
   
กองสวัสดิการ
0-4423-47451801ผอ.กองสวัสดิการ
0-4423-47461805งานธุรการ
0-4423-47471668งานพัฒนาชุมชน
0-4423-47451808ศูนย์ OTOP
   
กองวิชาการและแผนงาน
0-4423-47501501ผอ.กองวิชาการและัแผนงาน
0-4423-47521500งานธุรการ
 1502งบประมาณ
 1504วิเคราะห์นโยบายและแผน
 1509งานนิติกร
0-4423-47551551ศูนย์คอมพิวเตอร์
0-4423-47541563งานประชาสัมพันธ์
0-4423-59331561งานธุรการ ประชาสัมพันธ์
   
สำนักการศึกษา
0-4423-47611521ผอ.สำนักการศึกษา
0-4423-47601520หน้าห้อง ผอ.สำนักการศึกษา
 1522 / 1523ธุรการ
0-4423-47621531รองผอ.สำนักการศึกษา
0-4423-47631535งานศึกษานิเทศน์
 1534งานประเพณี
   
สำนักการประปา
0-4423-46501700หน้าห้องผอ.สำนักการประปา
0-4423-46511701ผอ.สำนักการประปา
0-4423-46521702ฝ่ายผลิตน้ำประปา
0-4423-46531713เร่งรัดหนี้สิน
0-4423-46541704งานมาตรวัดน้ำ
0-4423-46551710การเงินบัญชี
0-4423-46561708ธุรการ
 1720ห้องคอมพิวเตอร์
 1711 / 1716งานจัดเก็บรายได้
 0-4423-4646 1721สอบถามค่าน้ำประปา 
   
สำนักการสาธารณสุขฯ
044-2347711601ห้องผอ.สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นางประจิตร์ เจริญศักดิ์ขจร)
044-342060
044-234770
1600หน้าหน้องผอ. สำนักฯ
 1624ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายสุบิน ทราบรัมย์)
044-2513791617งานธุรการ
044-2347791617งานธุรการ
 1640งานธุรการ (ด้านพัสดุ)
 1622หัวหน้างานธุรการ
 1619หัวหน้างานการเงิน และบัญชี
 1623งานการเงิน และบัญชี
 1627กลุ่มงานวิชาการ และแผนงานสาธารณสุข
044-2347721602ห้องผู้อำนวยการส่วนบริการการแพทย์ และสาธารณสุข
(นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์)
 1613หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนบริการฯ
044-2347761610
1612
กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
044-2347861641งานสัตวแพทย์
044-2347871646กลุ่มงานบริการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
044-273688กลุ่มงานบริการส่งเสริมแพทย์แผนไทย
044-2347751608
1609
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
044-230766ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง
044-256241ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง
044-281848ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย
044-214289คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ
044-270221ศูนย์บริการสาธารณสุขเพาะชำ
044-2347831660

1649
ห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(นางอธิชา รุมพล)
หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารฯ
044-2347891645งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานจัดการเหตุรำคาญ
044-2347841647
1648
งานสุขาภิบาลอาหาร และงานสุขาภิบาลทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม