ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ เทศบาลนครนครราชสีมา

– ดัชนีคุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, นครราชสีมา

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=47t

– ดัชนีคุณภาพอากาศ ถนนสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา

https://www.cmuccdc.org/N-063?fbclid=IwAR2r8EreeQg6ToiKQhac1RaUxHpNDwDn21-Zn0SJQYF5GFKOJ6iWiURR_f8