45ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา