ประกาศราคากลางจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครนครราชสีมา /15-ก.ค.-2563