Notifications
Clear all

[Solved] น้ำปะปาเมนแตก  


markimaru
Posts: 1
Topic starter
New Member
Joined: 2 เดือน ago

มีน้ำปะปาเมน ในซอย เดชอุดม 3/3 แตกคับ 

2 Replies
admin1
Posts: 248
Admin
Estimable Member
Joined: 1 ปี ago

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

Reply
admin1
Posts: 248
Admin
Estimable Member
Joined: 1 ปี ago

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกและล่าช้าค่ะ

Reply
Share: