ติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์สายตรงเลขภายในผู้ใช้
0-4423-4600 โอเปอร์เรเตอร์
1132 โอเปอร์เรเตอร์
   
คณะผู้บริหาร
0-4423-4660  (Fax)1103 (Fax)เลขานายกเทศมนตรี
 3113นายกเทศมนตรี
 3114รองนายกฯ คนที่ 1
 3115รองนายกฯ คนที่ 2
 3116รองนายกฯ คนที่ 3
 3117รองนายกฯ คนที่ 4
 3110หน้าห้องนายกเทศมนตรี
 3111หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 1
 3112หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 2
 3200หน้าห้องสมาชิกสภาเทศบาล
   
สำนักปลัดเทศบาล
 3201ปลัดเทศบาล
 1202รองปลัดเทศบาล คนที่ 1
 1203รองปลัดเทศบาล คนที่ 2
  1207 รองปลัดเทศบาล คนที่ 3
 1204หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 1208รับ – ส่งหนังสือ / ธุรการ
 1212หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 1213การเงิน
 1217หัวหน้างานธุรการ
 1218 (Fax)Fax
 1243หัวหน้างานป้องกันฯ
 1915งานทะเบียนฯ
 1917งานบัตรฯ
 1252งานรักษาความสงบ / ธุรการ
 1220งานระบบฯ
0-4423-4691 / 0-4423-46921221งานการเจ้าหน้าที่
 1222งานวินัยและพัฒนาบุคคล
 1230งานตรวจสอบภายใน
 1231งานเทศพาณิชย์
 1151ห้องประชุมเมืองย่าน่าอยู่
 1592ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น5
   
สำนักการช่าง
 1301ผอ.สำนักการช่าง
 1312ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 1320ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
 1331ผอ.ส่วนการโยธา
 1314สอบถามข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
 1311สอบถามข้อมูลผังเมือง
 1316สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างถนน
 1322ขออนุญาตก่อสร้าง
 1322แบบบ้านบริการ
 1322ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
 1332ตัดต้นไม้บนทางสาธารณะ
 1333ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 1333ซ่อมสัญญาณไฟจราจร
 1338ซ่อมฟุตบาททางเท้า
 1338ยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
 1343ถนนชำรุด / ขอหินคลุก
 1345ตัดหญ้าบนทางสาธารณะ
 1350ช่างสุขาภิบาล / ท่อระบายน้ำอุดตัน / ฝาท่อชำรุด
   
สำนักการคลัง
0-4423-47301401ผอ.สำนักการคลัง
0-4423-47311404ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
0-4423-47321455ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
0-4423-47331403การเงิน
0-4423-47351451พัฒนารายได้
0-4423-47361456งานผลประโยชน์
0-4423-47381417พัสดุ
 1406สถิติการคลัง
 1412บัญชี
   
กองสวัสดิการ
0-4423-47451801ผอ.กองสวัสดิการ
 1800งานธุรการ
 1668งานพัฒนาชุมชน
   
กองวิชาการและแผนงาน
 1501ผอ.กองวิชาการและัแผนงาน
0-4423-47521500งานธุรการ
 1502งบประมาณ
 1504วิเคราะห์นโยบายและแผน
 1509งานนิติกร
 1551ศูนย์คอมพิวเตอร์ / งานวิเคระห์ระบบสารสนเทศ
 1552งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 1563งานประชาสัมพันธ์
 1561งานธุรการ ประชาสัมพันธ์
   
สำนักการศึกษา
 1521ผอ.สำนักการศึกษา
 1520หน้าห้อง ผอ.สำนักการศึกษา
 0-4423-47611523ธุรการ
 1531รองผอ.สำนักการศึกษา
 1535งานศึกษานิเทศน์
 1534งานประเพณี
   
สำนักการประปา
 1700หน้าห้องผอ.สำนักการประปา
 1701ผอ.สำนักการประปา
 1702ฝ่ายผลิตน้ำประปา
 1713เร่งรัดหนี้สิน
 1704งานมาตรวัดน้ำ
 1710การเงินบัญชี
 044-241-5001708ธุรการ
 1720ห้องคอมพิวเตอร์
 1721งานจัดเก็บรายได้
  1721สอบถามค่าน้ำประปา 
   
สำนักการสาธารณสุขฯ
 1601ห้องผอ.สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นางประจิตร์ เจริญศักดิ์ขจร)
 1600หน้าหน้องผอ. สำนักฯ
044234-770 , 044-2347661617งานธุรการ
 1602ฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 1604ห้องยา
 1609ห้องตรวจ
 1606ห้องบัตร
 1610กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
 1641งานสัตวแพทย์
 1646ห้องนวดแผนโบราณ
 1626งานเหตุรำคาญ
 1616งานขยะ
044-230766ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง
044-256241ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง
044-281848ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย
044-214289คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ
044-270221ศูนย์บริการสาธารณสุขเพาะชำ