1 ส.ค.62 โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21”