3 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตนักเรียน” School Interactive Musical Activities Project for Pupils’ Learning & Well-being (SIMA Project)