5 ก.ค.62 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ดำเนินโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562”