5 ก.ค.62 เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาสัมผัสเทียนวัดโพธิ์ ณ วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา