7ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา