18ก.ค.62 ประชุมโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี