26ก.ค.62 โครงการเมืองสะอาด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด