7ส.ค.62 โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 11