7ส.ค.62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมุขมนตรี 20