8ส.ค.62 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในซอยสืบศิริ3/9เพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของถนนสืบศิริซอย3 เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนการระบายน้ำภายในซอย