สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
ประธานสภาเทศบาล

นางนันทนา แดงใหม่
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเขต 1

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที

นายมติ  อังศุพันธ

นางสาวปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล

นางนันทนา แดงใหม่

นายชลชาติ ตันจินดาประทีป

นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

สมาชิกสภาเขต 2

นายปรีชา สุขพานิช

นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร

นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

นายสุพจน์ ไทยสมัคร

นายสุรชัย เลี้ยงอักษร

นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม

สมาชิกสภาเขต 3

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร

นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย

น.ส.สิริรัตน์ คุประตกุล

นางจุรีรัตน์ บุตตะโยธี

พ.ต.วินัย สายต่างใจ

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คำ

สมาชิกสภาเขต 4

นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ

นายปิติพงศ์   พราหมณี

นางสาวสุกัญญา  ชำนิกุล

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ

(ว่าง)

(ว่าง)