แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565)
  – แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565)
  – แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 – ด้านกายภาพ
 – ด้านการเมืองและการปกครอง
 – ประชากร
 – สภาพทางสังคม
 – ระบบบริการพื้นฐาน
 – ระบบเศรษฐกิจ
 – ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 – ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 – ด้านอื่นๆ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 – ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
 – ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 – การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
 – ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
 – บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 – แผนงานบริหารงานทั่วไป
 – แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 – แผนงานการศึกษา
 – แผนงานสาธารณสุข
 – แผนงานสังคมสงเคราะห์
 – แผนงานเคหะและชุมชน
 – แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 – แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 – แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 – แผนงานการพาณิชย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
 – แผนงานการศึกษา
 – แผนงานสาธารณสุข
 – แผนงานสังคมสงเคราะห์
 – แผนงานเคหะและชุมชน
 – แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 – แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 – แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 – แผนงานการพาณิชย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  – แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  – แผนงานสาธารณสุข
  – แผนงานเคหะและชุมชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 – แผนงานบริหารงานทั่วไป
 – แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 – แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 – แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 – แผนงานการพาณิชย์
 – แผนงานงบกลาง
 – แบบ ผ.02
บัญชีครุภัณฑ์
 – แผนงานบริหารงานทั่วไป
 – แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 แผนงานการศึกษา
 – แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานเคหะและชุมชน
 – แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 – แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 – แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 – แผนงานการพาณิชย์
การติดตามและประเมินผล
 – การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 – การติดตามและประเมินผลโครงการ
 – สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 – ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต