แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ด้านกายภาพ
 - ด้านการเมืองและการปกครอง
 - ประชากร
 - สภาพทางสังคม
 - ระบบบริการพื้นฐาน
 - ระบบเศรษฐกิจ
 - ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ด้านอื่นๆ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
 - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
 - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานการพาณิชย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ
 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานการพาณิชย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  - แผนงานสาธารณสุข
  - แผนงานเคหะและชุมชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานการพาณิชย์
 - แผนงานงบกลาง
 - แบบ ผ.02
บัญชีครุภัณฑ์
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานการพาณิชย์
การติดตามและประเมินผล
 - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต