โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฟฟ้า
TK Squre Korat
สถานีดับเพลิงแห่งที่ 3 (ศาลาทอง) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศาลาทอง)
สถานีดับเพลงแห่งที่ 3 (ศาลาทอง) และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศาลาทอง)
โรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอน
Art Gallery And Exhibition
Art Gallery And Exhibition
Art Gallery And Exhibition
ถนนเชื่อมมิตรภาพ และสุรนารี 2 (นม. 1120)
สถานีดับเพลิงย่อยการเคหะ นครราชสีมา และ
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ)
เทศบาลนครนครราชสีมา
ติดตั้ง GPS รถขยะ
เทศบาลนครนครราชสีมา
ติดตั้ง GPS รถขยะ
Slider

ข่าวสารทั้งหมด >>

»» คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เทศบาลนครนครราชสีมา ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19

>> ดูทั้งหมด


ประจำปี 2563


ประจำปี 2562


เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุก ขยะพิษ) จำนวน 1 รายการ
-  ฉบับที่ 646 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
– ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 62
– ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
– ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน
ประจำปีงบประมาณ 2562 

– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศ

- ประกาศกำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
-  ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลนครนครราชสีมา
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11 
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9 
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
- คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ 3/2561 มอบอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา
หนังสือราชการที่สำคัญ 
 

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน