Slider

ข่าวสารทั้งหมด >>

ข่าวสารทั้งหมด >>

»» คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เทศบาลนครนครราชสีมา ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19

>> ดูทั้งหมด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 ทั้งหมดเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

- ประกาศกำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
-  ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลนครนครราชสีมา
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11 
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9 
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
- คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ 3/2561 มอบอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

Video List
ปรับระดับฟุตบาท เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผลการดำเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน เทศบาลนครนครราชสีมา
เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก EP.50 เปลี่ยนขยะสดเป็นไฟฟ้า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 เทศบาลนครนครราชสีมา

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน