12ก.ค.62 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น3