12ก.ค.62 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2562