6มิ.ย.62 ประชุมคณะกรรมการที่ร่วมออกตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม