6 ส.ค.62 ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562