7ส.ค.62 โครงการเมืองสะอาด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด