9ส.ค.62 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 2562