13 มิ.ย.62 ประชุมหาแนวทางการร่วมมือในการพัฒนาระบบการจราจรอัจฉริยะของเมืองโคราช