27 ก.พ. 61 ลงพื้นประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ”ชุมชนวัดเลียบ