27 มิ.ย. 2562 จัดการอบรมภาคีเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา