11ก.ค.62 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ