10ก.ค.62 ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ