1 ส.ค.62 อบรมมัคคุเทศก์น้อยหลานย่าพาชมเมือง ประจำปี2562 ณ ห้องประชุม 10.21 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยลัยราชภัฎนครราชสีมา