6 มิ.ย.62 ประชุมประชาคมชุมชนนครราชสีมา ณ ฮอลล์ ชั้น4 เทอร์มินอล 21 โคราช