Site icon

24ต.ค.62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตรอกโรงต้ม (หลังจวนผู้ว่า) พร้อมท่อระบายน้ำ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Exit mobile version