• รวมข่าว
 • ด้านการศึกษา
 • SmartCity
 • ด้านการบริการ
 • งานประเพณี
 • ชุมชน
 • บำรุงรักษา
 • แผนและงบประมาณ
 • ทั่วไป

ด้านการศึกษา

SmartCity

ด้านการบริการ

งานประเพณี

ชุมชน

แผนและงบประมาณ

ทั่วไป

 • ประกาศ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศสอบคัดเลือก
 • ระเบียบ/คำสั่ง/กฎหมาย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

ประกาศแผนจัดซื้ดจัดจ้าง

– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
– ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 62
– ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
– ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน
ประจำปีงบประมาณ 2562 

– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
– ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
– ประกาศแผนฯเกิน 2ล้านบาท (3 รายการ)
– ประกาศแผนฯซอยลำปรุช่วงที่ 2-3
– ฉบับที่ 522 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ สำนักศึกษา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา

- ฉบับที่ 427 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน /14-8-2562
- บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /5-มิ.ย.-2562
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /4-มิ.ย.-2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /3-พฤษภาคม-2562 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /19-เม.ย.-2562 
- ฉบับ 153 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10-เม.ย. 2562 
- ฉบับที่ 136 รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- ฉบับที่ 100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างทั่วไป
- ฉบับที่ 99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ฉบับที่ 98 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
- รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขฯ 
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ประกาศ
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11 
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9 
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ทุ่งสว่าง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 สวนพริกไทย

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 การเคหะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง

ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพาะชำ

งานฟื้นฟูและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย

 
เทศบาลนครนครราชสีมา
©2019 All Rights Reserved
635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4423-4600 – 59 แฟกซ์ 044-234686
Email :: info@koratcity.go.th

ประชาสัมพันธ์เทศบาล